false
278
143
fade
3
2

Evert de Mots

De familie de Mots komt oorspronkelijk uit Nijkerk en is in 2000 neergestreken in Wijster. Op dit moment wordt er een quotum van ruim negen ton vol gemolken, door een kleine 100 aanwezige koeien op het bedrijf. De koeien worden gemolken door twee Lely A3-next melkrobots en zijn gelijkgericht. Deze twee staan voor in de stal en in het midden zit een kantoor. Alle jongvee wordt op dit moment aangehouden, zodat de stal gestaag vol komt. De voormalige ligboxenstal wordt nu gedeeltelijk in gebruik genomen door de droge koeien en het jongvee. Twee weken voor afkalven worden de droge koeien naar de ligboxenstal gebracht met behulp van een ‘verhuiswagen’. De arbeid wordt door Evert alleen rondgezet.


De nieuwe ligboxenstal is eind 2009 in gebruik genomen en is een 0+6+0 rijige stal. Deze stal biedt plek aan 140 koeien, inclusief strohok en ligboxen voor de close-up koeien. De ligboxen zijn gevuld met gemalen stro, met daaronder een betonbodem. De achterrand is 0,15 m hoog. Voorheen gebruikte de Mots compost in de boxen, maar dit beviel niet. Gemalen stro geeft betere mest, waardoor de mest sneller verteert. De boxbreedte is 1,125 m en de boxlengte is 2,50 m. Daarmee komt een dubbele boxenrij op 5 m. En de knieboom ligt op 1.75 m vanaf de achterrand. De ligboxen worden tweemaal in de week ingestrooid met de shovel en een verdeelbak. De ligboxen worden tweemaal per dag schoongemaakt. Bij alle ligboxen is de ligboxafscheiding flexibel en daarmee is de Mots de eerste in Noord-Nederland. Dit worden de zogenaamde ‘green stalls’ genoemd. Deze zorgen ervoor dat koeien niet klem kunnen komen te zitten. Het geeft de koeien meer comfort en vrijheid. De schoftboom is flexibel gemaakt per vier ligboxen. Voorheen had de Mots de schoftboom per ligbox flexibel, maar dit gaf een koe teveel vrijheid, waardoor er nog achter in de ligbox werd gemest.


Een thema dat centraal stond bij de bouw van de nieuwe stal was arbeidsefficiëntie, zodat de arbeid door één persoon kan worden rondgezet. Daardoor is er in het bijzonder nadruk gelegd op de separatiewijze en koerouting. Na elke melkrobot kan een koe worden gesepareerd. Tussen de twee separatieruimtes in bevindt zich een behandelbox. Iedere koe wordt door de Mots hierin gedreven, ongeacht de reden van separatie: inseminatie, bekappen, behandelen, etc… Door middel van een goed doordacht hekkenplan kan de veehouder dit veilig en alleen af.
Rechts voorin de stal bevindt zich een groot strohok, die in tweeën is gedeeld. Het strohok is gevuld met zand, met daarover een laag stro. Zand zorgt voor een goede drainage en vermindert het stro gebruik. Ook heeft de koe altijd grip. De veehouder heeft ervoor gekozen om er een laag stro over te doen, omdat anders pasgeboren kalveren in het zand terecht komen en helemaal onder het zand komen te zitten. Vanuit het strohok kan een koe zelf de robot bezoeken en weer terug gesepareerd worden naar het strohok, indien nodig. Of naar de separatieruimte.
Links voorin de stal bevinden zich acht ligboxen en vreetplaatsen voor de close-up koeien. Vanuit deze ruimte kan de veehouder alleen een koe begeleiden naar het strohok aan de andere kant. Dat is op een zodanige manier ingericht. Aangrenzend bevindt zich een kleine ruimte waar koeien naar toe worden gebracht, wanneer ze op transport gaan. Dit vindt de veehouder ideaal. De chauffeur weet waar de koeien staan en de veehouder heeft er verder geen werk van. Droge koeien gaan ook vanuit deze afleverplek naar de voormalige ligboxenstal.
De doorgangen zijn 2,5 m en de ruimte voor de robot 5 m. Achter het voerhek is er 4 m ruimte voor de koeien. Achter het voerhek en rondom de melkrobot ligt rubber op de roostervloer. Dit heeft de veehouder gedaan om de klauwen van de koeien meer te ontlasten. Tussen de ligboxen ligt geen rubber, zodat de klauwen wel genoeg slijten. De veehouder bekapt de koeien niet meer als koppel, maar alleen individuele gevallen. De roosters worden schoon geschoven met behulp van een Lely mestrobot.
De koeien worden geweid met behulp van een beweidingsbox en worden dynamisch gevoerd. Er zitten grote drinkbakken in de stal, waarbij de waterspiegel zich bevindt op 60 cm.
De zijgevels zijn voor 2,5 m open en kunnen volledig dicht gemaakt worden door middel van gordijnen. Daarnaast zit er vogelgaas aan de zijgevels. Het dak is geïsoleerd. Aan weerszijden van de nok bevindt zich een lichtstraat. Aan de buitenmuur bevindt zich een smalle doorgang voor de veehouder, zodat hij, zonder zijn laarzen te bevuilen, van de ene naar de andere kant van de stal kan.
De stal voldoet aan de eisen van Maatlat Duurzame Veehouderij.


Drie sterkste punten van de stal volgens de veehouder
De diepstrooiselboxen in combinatie met de flexibele ligboxenafscheiding.
Rubber op de vloer achter het voerhek en rondom de robot.
Het automatisch melken en de separatiewijze. Een tochtige koe voer je ’s avonds in, bijvoorbeeld voor inseminatie, en ’s morgens loopt de koe in de separatieruimte en kan geïnsemineerd worden. Perfect!


Drie verbeterpunten van de stal volgens de veehouder
Door de oversteeknok liggen de ligboxen, tijdens stuifsneeuw uit de verkeerde richting, helemaal vol met sneeuw. Dat gebeurde tijdens de eerste winter.
Achteraf zijn er een paar loze waterleidingen aangelegd, die niet worden gebruikt.
De doorgang aan de buitenmuur had een halve meter smaller gekund, zodat de koeien iets meer ruimte hebben.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Vetvice heeft de veehouder vooral advies gegeven met betrekking tot het fine tunen van de indeling van de stal. En daarvoor ideeën opgedaan door het samen bezoeken van andere ligboxenstallen. Met het fine tunen van de stal indeling ging het onder andere om de opstelling van de melkrobots, de strohokken in combinatie met de selectiehekken en de arbeidsefficiëntie.