false
278
143
fade
3
2

Steef Pronk

De familie Pronk komt oorspronkelijk uit het Westen en is in 1980 in de Wilp neergestreken. Op dit moment bezitten ze 1.150.000 kg melkquotum. Dit wordt vol gemolken door de 115 koeien die aanwezig zijn op het bedrijf. De gemiddelde productie ligt op 10.000 kg. In totaal heeft Pronk 60 hectare in gebruik. De koeien worden gemolken met een 24-stands carrousel van Manus. De voormalige ligboxenstal wordt nu volledig in gebruik genomen door de droge koeien en het jongvee. Voorheen werd het jongvee op een andere locatie gehuisvest. De arbeid wordt rond gezet met behulp van een medewerker en af en toe een stagiair.


De nieuwe ligboxenstal is een 0+6+0 rijige-stal en in gebruik genomen in juli 2009. In de stal bevinden zich 160 ligboxen en 120 vreetplaatsen.
De ligboxen zijn gevuld met zand, met daaronder een 'blistermat' (+/- 10- 11 cm dik). De achterrand is een trottoirband van 40 cm, waarvan 20 cm boven de dichte vloer uitsteekt. De schoftboom is 1,30 m hoog, de knieboom ligt op 1,75 m. De boxbreedte staat afgesteld op 1,15 m en de boxlengte op 2,15 m. In de dubbele boxenrij bevindt zich een betonnen stuk van 0,70 m voor kopruimte van de koeien. Eenmaal in de maand worden de boxen bijgevuld met zand met behulp van een shovel en bak. De mestschuif zorgt ervoor dat de mest en urine achter in de stal wordt afgestort in een put. In deze put bezinkt het geheel en de dunne fractie gaat over een muurtje van 1,5 m naar een andere put. Vanuit deze put (100-120m3) wordt de mest naar een naastliggende mestsilo gepompt. Eenmaal in het jaar komt de plaatselijke loonwerker en wordt het zand naar het bouwland gebracht. De veehouder heeft ervoor gekozen om binnen in de stal af te storten om de kans op bevriezing kleiner te maken. Daardoor lopen alleen de kettingen nog buiten.
De doorsteken liggen hoger dan de andere looppaden, zo voorkom je dat, tijdens het schuiven, de mest daar blijft liggen. Daar komt immers geen schuif. De afkalfstal bestaat uit grof zand met een laag stro erover. Te fijn zand zorgt ervoor dat de boel dicht gaat zitten.
De stal voldoet aan de eisen van MDV met betrekking tot de breedte van de doorsteken, gordijnen langs de zijgevels, geïsoleerd dak en ruimte achter het voerhek. Daarnaast krijgen de koeien weidegang gedurende 180 dgn, minimaal 6 uur per dag. Krachtvoer wordt met een maximum van 2x4 in de melkstal verstrekt en wordt aangevuld in het rantsoen met luzerne en perspulp. Verder wordt er maïs en kuil gevoerd met behulp van een blokkenwagen.


De veehouder heeft bewust voor zand gekozen, omdat bij hem koe comfort hoog in het vaandel staat. Klauwproblemen en mastitis komen altijd ongelegen en ongelegen arbeid is niet te plannen. Daarom vindt hij het belangrijk om deze ongeplande arbeid tot het minimum te beperken. Door o.a. gebruik te maken van zand wil hij dit nastreven.
Het aantal mastitis gevallen is gehalveerd na de in gebruik name van de nieuwe stal. Het zand in de ligboxen heeft volgens de veehouder hieraan het grootste deel geleverd. De veehouder hoeft minder koeien te bekappen dan voorheen. Nu alleen voordat ze de droogstand in gaan en individuele kreupele gevallen. Dat is een groot voordeel van een dichte vloer. De koeien lopen beter op een dichte vloer. Zorg wel voor een schone en droge vloer en laat de mestschuif vaak schuiven om problemen te voorkomen, zoals mortellaro. De veehouder heeft veel minder koeien met een kale en/of dikke hak. De koeien gaan langer mee.


De veehouder adviseert, toekomstige gebruikers van zand in de ligboxen, afspraken maken met schuifleverancier over garantie en het traject na de installatie van de schuif. Je wordt anders na de installatie van de schuif aan je lot overgelaten. In de schuiven zou nog meer ontwikkeling in mogen zitten, om te zien hoe het systeem nog beter kan.
Als enige nadeel van zand in de boxen vindt hij dan ook de slijtage van de schuiven. Maar zegt hij: de ellende van de schuiven vergeet ik, wanneer ik naar mijn koeien kijk, het is fantastisch!


Sterkste punten van de stal volgens veehouder
De hoge mate van koecomfort in zijn stal. Door middel van een passend ligbed, het toepassen van zand in de ligboxen ligbed en de dichte vloer.
De ruimte in zijn stal. Ruime doorgangen, variërend van 3 tot 4 meter. 
Het klimaat in zijn stal. Het geïsoleerd dak, de zijgevel ventilatie, de vele m3 / per koe maken het een stuk aangenamer.
De dichte vloer zorgt voor een ammoniakreductie, maar de koeien lopen ook beter op een dichte vloer.


Verbeterpunten van de stal volgens veehouder
Een extra afstort gelegenheid voor de mest en urine. Door de lengte van de stal wil het weleens gebeuren dat de mest en urine over de schuif heen terug gaat lopen, omdat er teveel moet worden meegenomen. Een extra afstort gelegenheid zou dit doen voorkomen.


Wat was de toegevoegde waarde van Vetvice
Doordat de veehouder deelnam aan een cursus zandligboxen, georganiseerd door Vetvice, kwam hij in aanraking met Vetvice. Toen hij besloot om zand in de boxen te willen doen, nam hij contact op met Vetvice. Vetvice adviseerde hem niet alleen op het gebied van zand in de ligboxen, maar ook in andere facetten die bij het bouwen van een stal erbij komen. Inspraak op het gebied van de stalindeling. Bijv. het niet toepassen van oversteken over de voergang. Daarnaast stond de ruimte in de stal centraal. Ruime boxen, ruime looppaden en doorsteken en veel ruimte achter het voerhek. Vetvice hielp om de vertaalslag te maken tussen de ideeën van de veehouder en het op papier zetten van de tekening. Door de enorme kennis en ervaring heeft dat tot een prachtig resultaat geleid. Kortom een plezierige samenwerking met een enthousiaste club!